Dotace EU

Podpora enviromentálního a polytechnického vzdělávání v MŠ Troilova

Projekt „Podpora environmentálního a polytechnického vzdělávání v MŠ Troilova

registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002185

podpořený v rámci 48. výzvy OP PPR bude dokončen v roce 2023.

Projekt řeší podporu výuky EVVO a polytechniky pro cílové skupiny včetně dětí se SVP (OMJ ve dvou objektech MŠ Troilova: Troilova (venkovní učebna včetně mobiliáře) a Útulná (proutěná vesnice, stoly, smyslová cesta) a pořízení didaktických pomůcek k rozvoji EVVO, řemeslných dovedností, jemné motoriky a klíčových kompetencí dětí. Realizace přispěje ke kvalitnímu vzdělávání a podpoří rovný přístup ke vzdělání pro všechny děti navštěvující mateřskou školu a je využitelný pro více škol.

MAP II

Mateřská škola Troilova je zapojena do projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II na území MČ Praha 10

ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011050

Více o MAP II naleznete na: https://sites.google.com/view/map-praha-10/map-ii