Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Název:

Mateřská škola, Praha 10, Troilova 474/17, příspěvková organizace

Důvod a způsob založení:

viz. Zřizovací listina

Datum zřízení: usnesením Zastupitelstva městské části Praha 10 č. 22/8/2001 ze dne 21. 6. 2001, s účinností od 1. 7. 2001.

Úplné znění zřizovací listiny vydala usnesením Zastupitelstva městské části Praha 10 č. 24/17/2021 ze dne 21. 6. 2021 a účinné od 1. 9. 2021 Městská část Praha 10 v souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Právní forma:

příspěvková organizace

Zřizovatel:

Městská část Praha 10

Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10

IČO: 00063941

Hlavní účel a předmět činnosti:

Činnost školy je vymezena § 33 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem hlavní činnosti školy je vzdělávání podle školního vzdělávacího programu, a to v souladu de školským zákonem.

Škola svou činnost provozuje:

  • v sídle školy na adrese Praha 10, Troilova 474/17
  • v dalším místě poskytovaného vzdělávání a školských služeb na adrese Praha 10, Útulná 2099/6

Součástí školy je v souladu s § 7 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, zařízení školního stravování – školní jídelna.

Činnost školní jídelny je vymezena § 119 a § 122 odst. 4) školského zákona, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem hlavní činnosti školní jídelny je zabezpečování školního stravování a zajišťování stravování zaměstnanců školy.

Organizační struktura:

viz. Organizační řád (k nahlédnutí v kanceláři ředitelky školy)

Kontaktní spojení:

Kontaktní poštovní adresa:

MŠ Troilova

Troilova 474/17

108 00 Praha 10

Adresa úřadovny po osobní návštěvu:

kancelář ředitelky školy

MŠ Troilova

Troilova 474/17

108 00 Praha 10

Úřední hodiny:

dle předchozí telefonické domluvy

Telefonní čísla:

viz. bod 4. Kontaktní spojení

Adresa internetové stránky:

www.mstroilova.cz

Další elektronické adresy:

viz. bod 4. Kontaktní spojení

Případné platby lze poukázat:

IČO:

70924295

DIČ:

nejsme plátci DPH

Dokumenty:

Seznam hlavních dokumentů:

Školní řád

Školní vzdělávací program

Rozpočet:

Rozpočet mateřské školy a střednědobý výhled je přístupný na webových stránkách Městské části Praha 10.

https://praha10.cz/mestska-cast/finance/rozpocet-prispevkovych-organizaci

Žádosti o informace:

Mateřská škola poskytuje informace na základě žádosti nebo zveřejněním. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně (doručená osobně, poštou, nebo elektronickou poštou) na adresu školy.

Při vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Příjem žádostí a dalších podání:

Příjem žádostí a dalších podání se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání lze doručit osobně do kanceláře ředitelky školy na základě předchozí domluvy, nebo písemně na adresu školy, elektronicky na e-mailovou adresu nebo prostřednictvím datové schránky.

Stejným způsobem je možné obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech školy.

Opravné prostředky:

Opravné prostředky se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Opravné prostředky je třeba podat písemně a doručit osobně do kanceláře ředitelky školy, poštou na adresu školy, elektronicky na e-mailovou adresu nebo datovou schránkou. Lhůta pro podání opravného prostředku je uvedena v poučení příslušného rozhodnutí.

Speciální formulář pro podání opravného prostředku není vydán.

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací:

Popisy postupů publikuje portál veřejné správy.

http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

Předpisy:

Přehled nejdůležitějších předpisů:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů

Zákon č. 89/2012, občanský zákoník

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělává