Zápis na prázdninový provoz

 

 

VŠECHNY DĚTI, JEJICHŽ RODIČE PODALI PŘIHLÁŠKU, ODEVZDALI KOPII EVIDENČNÍHO LISTU A UHRADILI V POŽADOVANÉM TERMÍNU POPLATKY, BYLY PŘIJATY K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU V TERMÍNU 12. – 23. 8. 2024. 

PROVOZ ZAJIŠŤUJE MŠ ÚTULNÁ.

 

 

INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU

 v termínu od 12. – 23. 8. 2024

 PRÁZDNINOVÝ PROVOZ BUDE ZAJIŠŤOVAT MŠ ÚTULNÁna adrese Útulná 2099/6, 100 00 Praha 10

 

Termín elektronického předzápisu:       13. – 24. 5. 2024

                                                                       https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/letni-p10-troilova

Termín zápisu:                                                29. května 2024 od 8.00 do 17.30 hod. v MŠ ÚTULNÉ

 

S sebou k zápisu:                                       Ÿ vyplněnou přihlášku k prázdninovému provozu

                                                                       Ÿ potvrzenou kopii evidenčního listu z kmenové MŠ

           

 

Úplata za předškolní vzdělávání:          640,- Kč (nevyúčtovává se)    na účet č. 292273309/0800

                                                                       Předškolní děti a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.

 

Stravné:                                                       celodenní   52,- Kč / den        na účet školní jídelny

                                                                       děti s OŠD  55,- Kč / den        35-292273309/0800

 

Platby proveďte nejpozději do 3. 6. 2024 a do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.

 

Kritéria pro přijetí:

  • dítě musí být již zapsané do některé MŠ zřízené MČ Praha 10
  • zákonný zástupce bezpodmínečně potřebuje umístit své dítě do MŠ z pracovních důvodů
  • zákonný zástupce nemůže zajistit péči o své dítě mimo kolektiv MŠ
  • děti zákonných zástupců na RD/MD mohou být přijaty na prázdninový provoz pouze na doplnění dané kapacity MŠ

Ředitelka MŠ může zapsat děti k náhradnímu prázdninovému provozu v konkrétním termínu pouze do výše kapacity MŠ uvedené v rejstříku škol a školských zařízení.

 

Na žádosti doručené po termínu zápisu na prázdninový provoz nebude brán zřetel.

 

Není možné podávat žádost na jeden termín do více škol.

Vyúčtování stravného bude zasláno na číslo účtu, z kterého MŠ platbu obdrží, a to během měsíce září. Platba za školné se nezúčtovává.

Informace o přijetí dětí k prázdninovému provozu bude na webu školy nejpozději v pátek 7. 6. 2024.

Žádost – prázdninový provoz 2024