Zápis

INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

pro školní rok 2021/2022

Vzhledem k platným opatřením v souvislosti s vývojem koronavirové epidemie bude letošní zápis probíhat distanční formou.

Zápis k předškolnímu vzdělávání se uskuteční 5. 5. 2021.

V případě nařízení karantény či izolace zákonných zástupců dítěte lze termín zápisu domluvit s ředitelkou školy individuálně.

Podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání a ostatních nutných dokumentů proběhne:

  1. prostřednictvím datové schránky zákonného zástupce (ne firemní datová schránka); ID školní datové schránky je: 3adkxkh
  2. elektronicky na e-mail: reditelka@mstroilova.cz, žádost musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem zákonného zástupce
  3. zasláním poštou na adresu: Mateřská škola, Troilova 17/474, 108 00 Praha 10
  4. vhozením do poštovní schránky MŠ umístěné na vstupní brance

Pokud zákonný zástupce podá žádost jiným způsobem, než je výše uvedeno (např. e-mailem bez elektronického podpisu), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak nebude k žádosti přihlédnuto.

K žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání zákonní zástupci dále doloží tyto přílohy:

  1. evidenční list potvrzený od lékaře
  2. prostou kopii rodného listu dítěte
  3. prostou kopii občanského průkazu zákonného zástupce (bydliště v městské části Praha 10)

Žádost o přijetí dítěte do MŠ a evidenční list je možno stáhnout z webových stránek MŠ (viz. níže Dokumenty ke stažení), nebo si je po telefonické domluvě (na tel. 602 539 344) pouze v krajních případech vyzvednout ve školce.

Doporučujeme využít elektronický předzápis (www.elektronickypredzapis.cz), který bude aktivní od 6. 4. – 4. 5. 2021.

Postup naleznete zde: Elektronický předzápis 2021

Po „předzapsání“ je nutné vytisknout žádost o přijetí a evidenční list (2 strany). Druhou stranu evidenčního listu pak nechat potvrdit pediatrem a spolu s ostatními dokumenty doručit jedním z výše uvedených způsobů dne 5. 5. 2021 do MŠ.

V případě, že ředitelka školy bude mít pochybnosti o pravosti doložených dokumentů, může si od zákonných zástupců vyžádat jejich originál nebo ověřenou kopii.

Rodiče následně obdrží od ředitelky školy na e-mail uvedený v přihlášce registrační číslo, pod kterým bude dítě vedeno.

O přijetí či nepřijetí dítěte rozhodne ředitelka školy a vydá o tom písemné rozhodnutí. Seznam přijatých dětí bude pod registračními čísly zveřejněn na webových stránkách školy a ve vývěsce u vstupu do MŠ. Předpokládaný termín zveřejnění je 19. 5. 2021.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zasláno jeho zákonným zástupcům poštou.

Děti jsou do MŠ přijímány podle zveřejněných kritérií.

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením školní docházky, které mají trvalý pobyt ve školském obvodu městské části Praha 10 a pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Dokumenty ke stažení:

Žádost o přijetí

Evidenční list

Kritéria